Định Vị Bưu Phẩm
Cập nhật hệ thống
Chuyển phát ADLPOST đã cập nhật hệ thống online, cung cấp dịch vụ nhanh chóng - tiện lợi tới mọi khách hàng